تست نیمکره فعال مغز

کدام نیمکره ی مغز شما فعال تر است؟
تست نیمکره مغز در 30 ثانیه
Gehirn
  • آیا این تست، دانش و میزان رشد مغز را اندازه گیری می کند؟ خیر
  • این تست یک بازی سرگرم کننده و جالب است که به ما کمک می کند تا در مورد خودمان و نحوه تفکرمان بیشتر بدانیم.
  • در اینجا هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، این تست صرفا تعادل بین نیمکره چپ و راست مغز شما را مشخص می کند.
  • در اینجا چیزهای زیادی درباره مغز می آموزیم.
  • نتایج به شما می گویند که شما از کدام نیمکره مغزتان بیشتر استفاده می کنید.
  • به سادگی تست را انجام دهید تا نتایج را بدست آورید.

از این کار لذت ببرید

این شخص به کدام جهت می چرخد؟
بدون توجه به کلمه، رنگ درست کلمه را انتخاب کنید.
برای هر کلمه 4 ثانیه زمان دارید.

4

به نظر شما کدام یک از تصاویر زیر جذابیت بیشتری دارد؟
Figur
Figur
Figur
Ähnlichkeit
این عکس به کدام یک از عکس های زیر شباهت بیشتری دارد؟
Passen
Passen
Passen
کدام یک از تصاویر زیر ، دوستی را بهتر نشان می دهد؟
Freundschaft
Freundschaft
Freundschaft
دستت را روی سرت بگذار
کدام دستت را روی سرت گذاشتی؟
دستانت را به صورت ضربدری روی سینه ات بگذار
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
پاهایت را روی همدیگر بگذار
کدام پا روی آن یکی پا قرار دارد؟
به چیزی نگاه کن و یکی از چشمانت را ببند
کدام چشمت هنوز باز است؟

خصوصیات شما در نیمکره راست و چپ نوشته شده...

قوانین

زبان

استراتژی

جزئیات

عقلانیت

منطق

Gehirn

تصور

بی نظمی

خلاقیت

ادراک

تخیل

کنجکاوی